Stappenbelt Specialized Concept Store

9.2 op basis van 2694 beoordelingen

Algemene Voorwaaden

LEVERINGSVOORWAARDEN

Alle producten zijn, mits voorradig, direct leverbaar. Indien uw product niet leverbaar is, wordt u via email geïnformeerd over de levertijd.

Stappenbelt Specialized Concept Store streeft ernaar om binnen drie werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Stappenbelt Specialized Concept Store is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden.

Stappenbelt Specialized Concept Store zorgt voor bezorging per TNT Pakketpost, hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar.
Stappenbelt Specialized Concept Store is niet verantwoordelijk voor door TNT post zoekgeraakte bestellingen.

RUILEN EN RETOURNEREN

Wanneer binnen 14 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.

Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 14 dagen retour en u ontvangt uw betaling minus de verzendkosten terug.

  1. Voor de bovenstaande punten geldt het volgende:
    Uw retourzending moet van te voren bij ons gemeld zijn. (Zie de algemene voorwaarden)
  2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stappenbelt Specialized Concept Store zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stappenbelt Specialized Concept Store worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stappenbelt Specialized Concept Store ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
 
Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stappenbelt Specialized Concept Store.
Stappenbelt Specialized Concept Store is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stappenbelt Specialized Concept Store dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
 
Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Stappenbelt Specialized Concept Store zijn vrijblijvend en Stappenbelt Specialized Concept Store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders overeengekomen.
 
 
Retourzendingen 
4.1 Alle artikelen kunt U binnen 7 werkdagen na ontvangst in overleg retourneren waarna U uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en compleet bij Stappenbelt Specialized Concept Store worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
 
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij U thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt U dit binnen 7 werkdagen melden per e-mail aan Stappenbelt Specialized Concept Store onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Stappenbelt Specialized Concept Store zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken.
 
4.3 In het uitzonderlijke geval dat U een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Stappenbelt Specialized Concept Store zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Stappenbelt Specialized Concept Store neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
 
4.4 Indien U iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar apeldoorn@stappenbelt.com zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat U via een e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen
 
 
Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Stappenbelt Specialized Concept Store bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Stappenbelt Specialized Concept Store haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Stappenbelt Specialized Concept Store om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Stappenbelt Specialized Concept Store gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stappenbelt Specialized Concept Store.
 
 
Levering
6.1 De door Stappenbelt Specialized Concept Store opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de maximale leveringstermijn van 45 dagen is overschreden. Dit tenzij anders overeengekomen. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden of in overleg op nalevering te wachten.
 
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
 
Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Stappenbelt Specialized Concept Store verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over
 
 
Reclamatie en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Stappenbelt Specialized Concept Store daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stappenbelt Specialized Concept Store de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook wilt retourneren, zult u dat eerst per e-mail aan moeten vragen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 
 
Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Stappenbelt Specialized Concept Store (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Stappenbelt Specialized Concept Store niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stappenbelt Specialized Concept Store.
 
9.2 De administratie van Stappenbelt Specialized Concept Store geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stappenbelt Specialized Concept Store in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stappenbelt Specialized Concept Store gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stappenbelt Specialized Concept Store kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
 
Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stappenbelt Specialized Concept Store in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stappenbelt Specialized Concept Store vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
11.2 Stappenbelt Specialized Concept Store is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
 
Garantie
13.1 Stappenbelt Specialized Concept Store garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 
13.2 De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
 
13.3 De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden. Uitgebreidere informatie wat betreft de lengte van de garantie is hier terug te vinden.
 
13.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
 
13.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 
13.6 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.